fbpx

Algemene voorwaarden

 

Definities

a. MATCHDAY: de vennootschap onder firma met MATCHDAY B.V.
b. Opdrachtgever: iedere partij die een Overeenkomst aangaat met MATCHDAY of een offerte aanvraagt bij MATCHDAY.
c. Partijen: MATCHDAY en Opdrachtgever tezamen.
d. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van MATCHDAY.
e. Overeenkomst(en) /Opdracht(en): een Overeenkomst tussen MATCHDAY en Opdrachtgever / een Opdracht van MATCHDAY aan Opdrachtgever waarbij MATCHDAY diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever gedurende een periode zoals tussen Partijen overeengekomen.
f. Diensten: alle door MATCHDAY aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst, Opdracht of andere rechtshandeling tussen MATCHDAY en de Opdrachtgever.
g. Producten: alle door MATCHDAY aangeboden producten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst, Opdracht of andere rechtshandeling tussen MATCHDAY en de Opdrachtgever

1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan tussen MATCHDAY en Opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. Er kan niet van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken, tenzij dat tussen MATCHDAY en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Bij tegenstrijdigheid van Algemene Voorwaarden met die van enige Opdrachtgever c.q. derde prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden / clausules van een Opdrachtgever of van derden binden MATCHDAY niet, tenzij deze door MATCHDAY schriftelijk zijn aanvaard. Alle voorwaarden en/of clausules waarnaar door de Opdrachtgever op briefpapier enz. wordt verwezen zijn niet van toepassing op de door ons uitgebrachte offertes en/of met ons gesloten Overeenkomsten(en) en zijn voor ons nimmer verbindend, tenzij deze afwijkende voorwaarde door ons uitdrukkelijk anders is bepaald, uitsluitend voor de betrokken Overeenkomst.

2. Offertes en Overeenkomst
1. De door MATCHDAY opgestelde offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar zijn beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt.
2. Alle offertes van MATCHDAY zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Beschrijvingen in offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden MATCHDAY niet. MATCHDAY is eerst gebonden door haar schriftelijke bevestiging van de opdracht.
3. Overeenkomsten tussen MATCHDAY en Opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover offertes of opdrachten door MATCHDAY zijn geaccepteerd of worden geacht te zijn tot stand gekomen indien MATCHDAY reeds met de uitvoering van de werkzaamheden / diensten is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. De opdrachtbevestiging wordt door de opdrachtgever stilzwijgend aanvaard, indien deze niet binnen tien dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijke bezwaren heeft ingediend.
4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door een van onze medewerkers, binden MATCHDAY slechts indien deze door MATCHDAY schriftelijk zijn bevestigd.
5. Alle door MATCHDAY opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. MATCHDAY is gerechtigd de
levering op te schorten zolang Opdrachtgever jegens MATCHDAY niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot op het moment dat Opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen.

3. De opdrachtsom
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en worden verhoogd met de ten tijde van de facturering geldende omzetbelasting.
2. De berekening van de opdrachtsom is gebaseerd op de verwachting, dat de in de opdrachtsom berekende prijs- en loonfactoren dezelfde blijven als ten tijde van de bevestiging van de Opdracht door MATCHDAY. Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van langer dan drie maanden is MATCHDAY gerechtigd kostenstijgingen voor zover die na die termijn van drie maanden zijn ontstaan, door te berekenen en dientengevolge de overeengekomen tarieven respectievelijk de totale prijs aan te passen en bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Zij zal de Opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

4. De kosten
1. Extra kosten betrekking hebbende op een verzoek van de Opdrachtgever om de Opdracht met spoed te verwerken, dan wel noodzakelijke express bestellingen en andere kosten om de voortgang van de Opdracht niet in gevaar te brengen, zijn ten alle tijden voor rekening van de Opdrachtgever.
2. Voorts zijn de prijzen gebaseerd op de binnen het bedrijf van MATCHDAY geldende werktijden. Indien in overleg met de Opdrachtgever hiervan afgeweken moet worden, worden de extra kosten daarvan in rekening gebracht bij de Opdrachtgever, voor zover daaromtrent in de Overeenkomst niet anders is bepaald. Mochten de werkzaamheden betrekking hebben op een werkgebied buiten Nederland, dan worden allen daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

5. Betalingsvoorwaarden
1. De betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. De op de bankafschriften van MATCHDAY aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij door het enkele feit van niet-tijdige betaling, direct in verzuim, zonder dat ingebrekestelling nodig is. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de Opdrachtgever aan MATCHDAY vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen ten bedrage van 1% per maand van het factuurbedrag. Tevens is Opdrachtgever alle door MATCHDAY gemaakte juridische kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd aan MATCHDAY verschuldigd. Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan een Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voor hen voortvloeiende verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6. Ontbinding en opschorting
1. Indien Opdrachtgever één of meer van zijn betalingsverplichtingen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is MATCHDAY gerechtigd, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de desbetreffende Overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met directe ingang te ontbinden of levering uit te stellen, onverminderd het recht van MATCHDAY om volledige schadevergoeding te vorderen.
2. MATCHDAY is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
b. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
d. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

7. Niet toerekenbare tekortkoming: Overmacht
1. In geval van overmacht van MATCHDAY zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MATCHDAY onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
2. Zodra zich bij MATCHDAY een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Opdrachtgever.
3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van MATCHDAY zijn opgeschort.
5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder betaling van enige schadevergoeding, kosten of rente. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst gehouden de door hem aan MATCHDAY verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan de MATCHDAY te betalen.
6. MATCHDAY is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

8. Toerekenbare tekortkoming
1. Klachten over de wijze van nakomen van de Overeenkomst door MATCHDAY moeten binnen tien dagen na constatering schriftelijk door de Opdrachtgever aan MATCHDAY worden gemeld.
2. MATCHDAY onderzoekt de juistheid van de klachten.
3. In geval van ondeugdelijke nakoming, is MATCHDAY gerechtigd de ondeugdelijke nakoming te herstellen waarna de dienstverlening verder wordt gecontinueerd dan wel over te gaan tot betaling van schadevergoeding van alleen de geleden directe schade die beperkt wordt tot een vergoeding overeenkomend met het geoffreerde bedrag van twee actieweken, waarbij het bedrag per week bepaald wordt door het gemiddelde van de vier actieweken voorafgaand aan de ingediende klacht.

9. Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever vrijwaart respectievelijk stelt MATCHDAY schadeloos voor alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden wegens schade, opgetreden door of in verband met het door MATCHDAY geleverde zaken of verleende diensten.
2. MATCHDAY is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever of derden gelden directe- of indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, schade veroorzaakt door ondergeschikten ook al is dat aan hun opzet en/of grove schuld te wijten.
3. MATCHDAY is in het bijzonder niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden directe- of indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade veroorzaakt door de schriftelijk eindresultaten en adviezen die aan de Opdrachtgever ter beschikking is/zijn gesteld.
4. In het geval van het leveren van adressen is MATCHDAY niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden directe- of indirecte, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de bestandseigenaar.
5. In het geval van het leveren van adressen van externe bestandseigenaar vervult MATCHDAY alleen een makelaarsfunctie. De adresleverancier kan, bij nalatigheid of faillissement van de Opdrachtgever MATCHDAY alleen financieel verantwoordelijk stellen voor de commissie die geldt bij de desbetreffende transactie. De Opdrachtgever garandeert dat hij de diensten en/of producten niet zal gebruiken:
a. op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van MATCHDAY of van derden en/of;
b. op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer; en/of
c. in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
d. in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

10. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door MATCHDAY geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

11. Wijziging van opdracht, c.q. meerwerk
1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien Partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, wordt dit bij de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk gemeld.
3. Indien een tussentijdse wijziging in de Opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal MATCHDAY de noodzakelijke aanpassing aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende Opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd en de daaraan verbonden meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12. Duur van de opdracht
1. De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning van MATCHDAY worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die zij krijgt van de Opdrachtgever en de medewerking die aan haar wordt verleend. De in de overeenkomst genoemde doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht worden derhalve bij benadering vastgesteld. De termijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zijn niet bindend.
2. Overschrijding van de doorlooptijd, door welke oorzaak dan ook, zal de Opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken Overeenkomst of enige andere met deze overeenkomt samenhangende Overeenkomst mocht voortvloeien, noch recht geven tot het door of met behulp van derden verrichten van werkzaamheden ten uitvoering van de betrokken overeenkomst.
3. In geval de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd wordt de Opdracht als beëindigd beschouwd. Indien de Opdrachtgever niet binnen tien dagen na dagtekening van de eindafrekening heeft gereageerd word de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
13. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
1. De Opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht tussentijds bij schriftelijke verklaring te beëindigen indien hij aannemelijk kan maken dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele verplichtingen.
2. Door MATCHDAY dientengevolge te maken kosten en geleden schade als gevolg van de tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever dient terstond en zonder nadere ingebrekestelling aan MATCHDAY te worden vergoed. De openstaande vorderingen inzake uitgevoerde werkzaamheden dienen onverwijld door de Opdrachtgever aan MATCHDAY te worden betaald, ongeacht eventuele andersluidende betalingsbedingen.
3. De Opdracht wordt door MATCHDAY tussentijds beëindigd onder gehoudenheid van de Opdrachtgever tot vergoeding van alle daaruit voor MATCHDAY voortvloeiende kosten en schade. MATCHDAY behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze door MATCHDAY aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

14. Zekerheidsstelling
MATCHDAY is gerechtigd na het aangaan van de opdracht, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat aan de betalingsplicht voldaan zal worden. Indien de Opdrachtgever weigert of nalaat binnen de door MATCHDAY gestelde termijn zekerheid te verstrekken, heeft MATCHDAY het recht bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever is verplicht alle schade, die MATCHDAY door zijn weigering of nalaten lijdt, aan MATCHDAY te vergoeden.

15. Intellectuele eigendomsrechten
1. Indien en voor zover op de geleverde producten, verrichte diensten en/of resultaten reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van de Opdrachtgever rusten, verleent Opdrachtgever aan MATCHDAY hierbij een licentie gedurende de duur van de Overeenkomst met betrekking tot dergelijke rechten.
2. MATCHDAY zal in eigendom hebben en houden alle intellectuele eigendomsrechten welke voortvloeien of voortkomen uit de werkzaamheden die zij ten behoeve van Opdrachtgever verricht. Opdrachtgever zal alles voor zover redelijkerwijs van haar kan worden gevergd, in het werk stellen teneinde MATCHDAY de hiervoor bedoelde intellectuele eigendomsrechten aan MATCHDAY te laten toekomen.

16. Geheimhouding
1. MATCHDAY en de Opdrachtgever verplichten zich geen product-, markt-, klanten- of bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen aan derden kenbaar te maken, tenzij deze informatie i) van algemene bekendheid is, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, ii) door de andere partij zelfstandig ontwikkeld is zonder gebruikmaking van deze informatie, iii) door de andere partij rechtmatig van een derde is verkregen en welke derde niet aan een soortgelijke geheimhoudingsverplichting is gebonden, of iv) openbaar dient te worden gemaakt
op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een regelgevende instantie. MATCHDAY en de Opdrachtgever verplichten zich de bedoelde informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de tussen hen gesloten Overeenkomst en verplichten zich om personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de tussen hen gesloten Overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen als hierboven opgenomen. De bovengenoemde geheimhoudingsverplichtingen blijven van kracht gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en tot twee jaar na beëindiging daarvan.

17. Persoonsgegevens
1. De Opdrachtgever houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op MATCHDAY (zoals medewerkers, klanten, zakenrelaties en contactpersonen van MATCHDAY), met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever verwerkt de persoonsgegevens die betrekking hebben op MATCHDAY uitsluitend in Opdracht van en conform de voorschriften van MATCHDAY (tenzij bij wet vereist) en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen. De opdrachtgever neemt toepasselijke technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op MATCHDAY te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwerking (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het niet-noodzakelijk verzamelen of verder verwerken daarvan). Deze maatregelen zorgen voor een toereikend beschermingsniveau, daarbij rekening houdend met de stand der techniek en de kosten voor het nemen en uitvoeren daarvan alsmede met de risico’s die met de verwerking gepaard gaan en de aard van de te beschermen gegevens. De Opdrachtgever stelt MATCHDAY onmiddellijk schriftelijk in kennis indien de bovengenoemde maatregelen zijn geschonden, waarbij de opdrachtgever vermeldt welke persoonsgegevens het betreft en wie door die schending is getroffen. De Opdrachtgever stelt MATCHDAY schadeloos voor alle kosten die MATCHDAY moet maken ten gevolge van deze schending. Persoonsgegevens die betrekking hebben op MATCHDAY mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MATCHDAY door of namens de Opdrachtgever verwerkt worden in een land dat geen lid is van de Europese Unie.

18. Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, blijven de schriftelijke stukken en andere zaken (terzake het eindresultaat) eigendom van MATCHDAY en behoud MATCHDAY haar het eigendom voor. Ongeacht het voorafgaande blijven alle door MATCHDAY in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst opgestelde stukken en alle door MATCHDAY verzamelde gegevens eigendom van MATCHDAY en komen alle intellectuele eigendomsrechten toe aan MATCHDAY.

19. Diversen
1. Op deze Algemene voorwaarden, alle offertes, Overeenkomsten, opdrachten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen MATCHDAY en de Opdrachtgever worden uitsluitend voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
2. In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. MATCHDAY zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Partijen kunnen enkel afwijken van (de bepalingen voortvloeiende uit) deze overeenkomst, indien daarover tussen Partijen overeenstemming is bereikt.
4. MATCHDAY is gerechtig derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
5. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij MATCHDAY hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat.
6. MATCHDAY kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of
overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van de Opdrachtgever.
7. Indien MATCHDAY op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet
toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.